Branża telekomunikacyjna i medialna

372.

Od kilku lat zjawisko kradzieży kabli telekomunikacyjnych osiąga niespotykaną skalę w wymiarze ogólnopolskim.
Od kilku lat zjawisko kradzieży kabli telekomunikacyjnych osiąga niespotykaną skalę w wymiarze ogólnopolskim. Skutki kradzieży i dewastacji powodują realne zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, jak również zakłócenia w korzystaniu z usług telekomunikacyjnych dla wielu przedsiębiorstw i instytucji.

Wskutek kradzieży kabli telekomunikacyjnych tylko w 2011 roku zostało pozbawionych łączności ponad 608 tys. odbiorców, w tym 2,7 tys. użytkowników specjalnych (służby ratunkowe, ochrona zdrowia, oświata), co w przypadku służb ratunkowych stanowiło realne niebezpieczeństwo dla ratowania życia. Koszt odtworzenia skradzionej infrastruktury w 2011 r. wyniósł blisko 40 mln zł.

Pomimo obowiązujących obecnie art. 102 i art. 188 ustawy o odpadach (w poprzedniej ustawie odpowiednio art. 43a i 75a) prowadzone na terenie całej Polski kontrole skupów złomu potwierdzają, że obowiązująca regulacja prawna jest niewystarczająca, przez co zjawisko kradzieży infrastruktury w ostatnim okresie sukcesywnie wzrasta.

Poczucie bezkarności sprawców kradzieży, jak również osób i przedsiębiorstw skupujących kradzione mienie, czerpiących znaczne korzyści finansowe z tego procederu, zachęca złodziei do kontynuowania przestępczej działalności na coraz większą skalę. Obowiązujące przepisy dają zbyt dużą swobodę gospodarczą przedsiębiorcom prowadzącym działalność skupu złomu, w tym metali kolorowych. W przypadku wykrycia nieprawidłowości, kary administracyjne czy konsekwencje karne są mało dokuczliwe. Także sądy wielokrotnie zbyt pobłażliwie odnoszą się do sprawców kradzieży infrastruktury; często złodzieje są karani kilkakrotnie za podobny czyn, bez ryzyka zaostrzenia kary.

Niezbędna jest w tym zakresie zmiana otoczenia prawnego prowadzącego do zaostrzenia przepisów jak również penalizacja niektórych działań. Niezbędne są regulacje, które utrudnią obrót elementami infrastruktury przesyłowej, noszącej znamiona nielegalnego jej posiadania, a także zaostrzą sankcje dla właścicieli punktów skupu złomu za nielegalny obrót tymi elementami.
Brak regulacji dotyczących:
 • usunięcia wątpliwości w zakresie posiadania przez wszystkie podmioty zajmujące się skupem metali właściwego zezwolenia,
 • wprowadzenia udziału regulatorów infrastrukturalnych (UKE, UTK, URE) w wydawaniu przepisów regulujących działanie punktów zajmujących się skupem elementów infrastruktury;
 • wprowadzenia obowiązku rozliczeń bezgotówkowych pomiędzy podmiotami/osobami zajmującymi się zbieraniem oraz skupem metali, co wpłynie na możliwość identyfikacji stron i zmniejszenie szarej strefy;
 • wprowadzenie przepisów o charakterze karnym dla prowadzących punkty skupu metali, którzy dopuszczają się przyjmowania, nabywania, pomocy w ukryciu itp. elementów infrastruktury pochodzących z kradzieży;
 • wprowadzenie kary o charakterze administracyjnym polegającej na cofnięciu zezwolenia na prowadzenie działalności dotyczącej prowadzenia punktów skupu metali.
Propozycje zmian do ustawy o odpadach
 1. w art. 102:

  1. przed ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
   „1a. Prowadzenie punktu zbierania odpadów metali wymaga uzyskania zezwolenia.Zezwolenie wydaje się osobie, która nie była karana za przestępstwa określone w art. 188b.
  2. ust. 8 otrzymuje brzmienie:
   „8. Minister właściwy do spraw środowiska, po zasięgnięciu opinii Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady prowadzenia punktu zbierania odpadów metali, w tym wzór formularza, o którym mowa w ust. 1, kierując się potrzebą zapewnienia właściwej kontroli obrotu odpadami metali oraz zapobiegania kradzieży i dewastacji w szczególności urządzeń telekomunikacyjnych, elektroenergetycznych, kolejowych i wodno-kanalizacyjnych”.

 2. po art. 102 dodaje się art. 102a w brzmieniu:

  „Art. 102a Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z przyjmowaniem lub dalszym przekazywaniem przez posiadacza odpadów prowadzącego punkt zbierania odpadów metali odpadów miedzianych następuje w każdym przypadku za pośrednictwem rachunku bankowego posiadacza odpadów prowadzącego punkt zbierania odpadów metali."

 3. po art. 188 dodaje się art. 188a i art. 188b w brzmieniu:

  „Art. 188a Kto, prowadząc punkt zbierania odpadów metali przyjmuje od osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami:
  1. elementy infrastruktury, w szczególności stanowiącej część infrastruktury elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej lub kolejowej, w tym przewody, urządzenia, części budowli oraz odpady pochodzące z takich elementów infrastruktury,
  2. odpady miedziane, w tym opalonej lub zmielonej miedzi podlega karze aresztu albo grzywny.

  Art. 188b Kto nabywa lub pomaga w zbyciu, przyjmuje lub pomaga w ukryciu:
  1. elementów infrastruktury, w szczególności stanowiącej część infrastruktury elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej lub kolejowej, w tym przewody, urządzenia, części budowli oraz odpady pochodzące z takich elementów infrastruktury,
  2. odpadów miedzianych, w tym opalonej lub zmielonej miedzi uzyskanych za pomocą czynu zabronionego podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”

 4. w art. 194 ust. 1 dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

  „9) przyjmowanie przez podmioty prowadzące punkt zbierania odpadów metali od osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami:
  1. elementów infrastruktury, w szczególności stanowiącej część infrastruktury elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej lub kolejowej, w tym przewody, urządzenia, części budowli oraz odpady pochodzące z takich elementów infrastruktury,
  2. odpadów miedzianych, w tym opalonej lub zmielonej miedzi.”
Lista