Branża telekomunikacyjna i medialna

373.

Często pojawiającym się problemem w sprawach kradzieży kabli telekomunikacyjnych, na etapie postępowania sądowego są przepisy z art. 51 § 1 KPK.
Często pojawiającym się problemem w sprawach kradzieży kabli telekomunikacyjnych, na etapie postępowania sądowego są przepisy z art. 51 § 1 KPK. Stanowią one iż „Za pokrzywdzonego, który nie jest osobą fizyczną, czynności procesowych dokonuje organ uprawniony do działania w jego imieniu”. Takie sformułowanie przedmiotowego artykułu utrudnia korzystanie przez przedsiębiorcę z instytucji oskarżyciela posiłkowego. Przepisy KPK pozwalają, aby czynności za osobę prawną dokonywał organ, czyli najczęściej Zarząd lub radca prawny lub adwokat. Z uwagi na skalę i ilość spraw wydaje się uzasadnione dopuszczenie, w sprawach z zakresu kradzieży infrastruktury, do udziału w charterze oskarżyciela posiłkowego również pracownika danego przedsiębiorcy. Z jednej strony taka zmiana przyczyni się do zmniejszenia kosztów dla przedsiębiorcy (koszty obsługi prawnej), z drugiej strony umożliwi działanie osobom/pracownikom wyspecjalizowanym, mającym największą wiedzę techniczną w tym zakresie, których wiedza będzie cenna dla Sądu.
Wprowadzenie regulacji umożliwiającej udział upoważnionego pracownika pokrzywdzonego w charakterze oskarżyciela posiłkowego.
W art. 51. § 1 proponuje się dodać zdanie drugie w brzmieniu „W przypadku czynów zabronionych określonych w art. 254a, art. 278, art. 285, art. 286 i art. 288 Kodeksu karnego za pokrzywdzonego, który nie jest osobą fizyczną, może działać upoważniony pracownik pokrzywdzonego”.
Lista