Bariery w wykorzystywaniu funduszy strukturalnych

312.

Obszar: skuteczna informacja i promocja
Obszar: skuteczna informacja i promocja

Dotyczy: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Ograniczony dostęp do specjalistycznych, wiarygodnych informacji i wiedzy z zakresu możliwości uzyskania dofinansowania przez przedsiębiorców oraz zapewnienie właściwej promocji RPO WD w Osi I Przedsiębiorstwa i innowacje w całym regionie. Zadbanie o efektywny przepływ informacji stanowi warunek, aby projekty zgłaszane przez przedsiębiorstwa MŚP do dofinansowania były dobrze opracowane, co w rezultacie doprowadzi do osiągnięcia zadowalającego poziomu wykorzystania środków w ramach Osi I RPO WD.
Obecny model działań informacyjnych koncentruje się głównie na umieszczaniu prostych informacji na stronie www Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej oraz organizowaniu spotkań dla przedsiębiorców w Punkcie Konsultacyjnej Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej i Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich we Wrocławiu.
Postulujemy zwiększenie liczby spotkań poza stolicą Dolnego Śląska, organizowanie spotkań branżowych pod kątem firm, które wpisują się w RIS (np. firmy branży ICT). Model spotkań powinien być przeformułowany w kierunku zwiększenia wiedzy beneficjentów w obszarze zagadnień specjalistycznych np. jak zapewnić transfer wiedzy uczelnia techniczna – przedsiębiorstwa, kwestie prawa własności intelektualnej, zamówienia publiczne w projektach B+R, etc.
Lista