Bariery podatkowe

281.

Ubytki ponadnormatywne powstałe podczas tłoczeń wyrobów energetycznych rurociągami przesyłowymi dalekosiężnymi.
Ubytki ponadnormatywne powstałe podczas tłoczeń wyrobów energetycznych rurociągami przesyłowymi dalekosiężnymi.

Na podstawie obowiązujących przepisów wykształciła się praktyka polegająca na uznawaniu za podatnika podatku akcyzowego z tytułu ubytków ponadnormatywnych powstających podczas tłoczeń rurociągami podmiotu prowadzącego skład podatkowy, który dokonał wydania tych wyrobów do rurociągu (rurociąg jest własnością innego pomiotu niż skład podatkowy wysyłający).

Brak jednoznaczności w przepisach odnośnie podatnika akcyzy z tego tytułu.
Art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (dalej: UPA)

zał. Nr 4 do rozporządzenia ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków i dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych – cz. II ust. 2 i 3.
Zmiana przepisów w zakresie rozliczania ubytków ponadnormatywnych powstających w czasie tłoczeń wyrobów energetycznych za pomocą rurociągów przesyłowych dalekosiężnych. Z uwagi na specyfikę środka transportowego jakim jest rurociąg przesyłowy dalekosiężny zmiany wymaga zarówno metoda rozliczania ubytków (również wysokość normy) jak i wyraźne uznanie za podatnika akcyzy z tego tytułu – podmiotu dokonującego transportu (administratora rurociągu przesyłowego).
Lista